foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

W szkole zostały przyjęte i obowiązują procedury postępowania w razie zagrożeń. Dotyczą one:

 1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem
 2. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu
 3. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego
 4. Kradzieże na terenie szkoły
 5. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu ucznia w szkole
 6. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia
 7. Wypadek, któremu uległ uczeń podczas zajęć szkolnych
 8. Udzielanie uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej
 9. Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach
 10. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki/imprezy szkolnej
 11. Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły
 12. Uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych
 13. Informacja, że uczeń niepełnoletni przejawia zachowania świadczące o demoralizacji
 14. Nauczyciel podejrzewa, że uczeń może być pod wpływem alkoholu/innych środków
 15. Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
 16. Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 17. Zakłócanie toku lekcji przez ucznia
 18. Akty przemocy i agresji w szkole
 19. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie
 20. Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 21. Zasady korzystania z telefonów komórkowych (innych urządzeń) na terenie szkoły
 22. Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego w szkole
 23. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa
 24. Ujawnienie przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły
 25. Zamach samobójczy ucznia
 26. Żałoba po śmierci ucznia
 27. Konieczność powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć szkolnych
 28. Epizod psychotyczny ucznia
 29. Incydent bombowy

Procedury są do wglądu u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa szkoła współpracuje ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania agresji, ze Strażą Miejska i Policją, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.