foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE

 Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

         - rynku pracy,
         - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
         - możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
         - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
         - w życiu codziennym i zawodowym,
         - alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
         - programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
         - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
 • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo programy multimedialne itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 • Gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej w Szkolnym Punkcie Informacji Zawodowej.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, MCK, PPP OHP
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie, we współpracy z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości, Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zorganizowanie na terenie lokalnych zakładów pracy Dnia Przedsiębiorczości pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 • Udział w Targach Edukacyjnych PERSPEKTYWY w Gdańsku.
 • Organizowanie wycieczek do miejscowych przedsiębiorstw.
 • Organizowanie spotkań z pracownikami PUP w Działdowie.
 • Udział w Tygodniu Kariery Zawodowej organizowanym prze WUP w Olsztynie i PUP w Działdowie pod nazwą: Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach „Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców”,
 • Zorganizowanie wycieczki dla uczniów na Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie,
 • Wyszukanie partnerów i przygotowanie projektu Erasmus+ w zakresie doradztwa zawodowego,
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego zgodnie ze statutem szkoły,
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prowadzenie zajęć grupowych zajęć na których realizowane będą poniższe cele:

         - uświadamianie konieczności racjonalnego planowania własnej przyszłości, drogi zawodowej,
         - kształtowanie umiejętności kluczowych - doskonalenia się, działania, poszukiwania wiedzy i jej stosowania, komunikowania się, kierowania własnymi emocjami,
         - kształtowanie cech osobowości niezbędnych do osiągania efektów w podejmowaniu pracy, np. zainteresowań zawodowych, wytrwałości, dokładności, obowiązkowości,
         - wyposażenie w umiejętności uniwersalne przydatne w każdej pracy,
         - odkrywanie i rozwijanie indywidualnych kwalifikacji zawodowych,
         - kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, inicjatywy,
         - zapoznanie z typami szkół i kierunkami kształcenia - wyższe uczelnie, szkoły pomaturalne i policealne,
         - zapoznanie z potrzebami rynku pracy oraz procedurami obowiązującymi przy rozpoczynaniu pracy.

CELE OPERACYJNE REALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ:


Uczeń potrafi:

 • dokonać samooceny oraz określić swoje cele życiowe i predyspozycje zawodowe,
 • planować rozwój własnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w oparciu o analizę rynku pracy,
 • korzystać z różnych źródeł informacji dotyczących planowania kariery zawodowej, w tym dalszego kształcenia lub metod poszukiwania pracy,
 • przedstawić strukturę rozmowy kwalifikacyjnej i właściwie się do niej przygotować,
 • kierować się zasadami autoprezentacji i interpretować mowę ciała,
 • rozpoznać potencjalne źródła stresu i wskazać sposoby radzenia sobie z nim,
 • prawidłowo sporządzać dokumenty aplikacyjne niezbędne w trakcie poszukiwania pracy,
 • określić sposoby poszukiwania pracy i źródła informacji o miejscach pracy oraz analizować oferty pracy,
 • przestrzegać podstawowych zasad etycznych dotyczących życia gospodarczego, np. rzetelna praca, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, uczciwość, odpowiedzialność za skutki, prawdomówność,
 • wyjaśnić pojęcie inteligencji emocjonalnej i wskazać jej wpływ na karierę zawodową,
 • asertywnie współpracować z grupą, wspólnie i samodzielnie rozwiązywać problemy,
 • przestrzegać zasad korzystania z programów dla absolwentów,
 • uzasadnić potrzebę stałego kształcenia się w zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej,
 • oceniać uzyskiwane efekty.

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców:

 • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy,
  jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkoły:

 • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w Statucie Szkoły,
 • zapewnienie ciągłości działań doradczych Szkoły i koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego Szkoły,
 • utworzenie na terenie Szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla pracodawców:

 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.
METODY PRACY:

Program będzie realizowany głównie w ramach zajęć lekcyjnych. Podstawowymi metodami pracy grupowej z młodzieżą będą:

 • metody aktywizujące: burza mózgów, gry sytuacyjne, studium przypadku, dyskusja w parach, rozmowa w parach,
 • prezentacja, mini-wykład,
 • zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych,
 • zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami.

Metody poradnictwa indywidualnego to: rozmowa doradcza, obserwacja, metody testowe, wywiad zawodowy.

MATERIAŁY:

EWALUACJA

Najważniejsza ewaluacja odbędzie się poza naszym zasięgiem, ponieważ dotyczyć ona będzie dorosłego już człowieka. Tego jak odnajdzie się on w otaczającej rzeczywistości, czy dokonany przez niego wybór będzie zaspokajać jego potrzeby, w tym również potrzebę samorealizacji.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.