foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie zgłosił swój udział do konkursu „Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Certyfikat jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na okres trzech lat. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest realizacja określonych wymagań.

Kapituła Konkursu, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji, rekomendowała naszą szkołę do otrzymania Certyfikatu. Jego wręczenie miało miejsce 22 listopada bieżącego roku.

W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie realizowane są zadania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu więzi z Ojczyzną i podtrzymywaniu tradycji. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i społecznych, są też inicjatorami takich wydarzeń o charakterze lokalnym. Upowszechniana jest wiedza na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. W szkole realizowane są programy i projekty związane z dziedzictwem narodowym organizowane przez podmioty zewnętrzne. Często odbywają się uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeów, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym. Do podejmowanych działań wdrażani są również przedstawiciele środowiska lokalnego, a informacja o przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę przekazywana jest społeczności lokalnej.

Z całym przekonaniem można stwierdzić, że Zespół Szkół Nr 1 to Szkoła Wierna Dziedzictwu.

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.