foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Szanowni Uczniowie, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314):

- w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej (z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej);

- w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:

- wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;
- uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną;
- uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”;
- absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację – w terminie do 7 lutego 2021 r.

W celu potwierdzenia ostatecznej deklaracji proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w terminach wymienionych powyżej.

ZS nr 1 w Działdowie znalazł się wśród placówek, które otrzymały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

Szkolny pakiet NASK składa się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci Internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Głównym kryterium branym pod uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

średni wynik w liceum
ZS nr 1
średni wynik liceów
w powiecie 
średni wynik liceów
w województwie
średni wynik liceów
w kraju
88,0% 75% 76% 81,1%
średni wynik w technikum
ZS nr 1
średni wynik techników
w powiecie
średni wynik techników
w województwie
średni wynik techników
w kraju
79,3% 50% 57% 62,2%

Szczególne gratulacje składamy absolwentom, którzy uzyskali 100% wynik egzaminu:

 • Maciej Krajewski - język angielski PP, matematyka PP
 • Marta Jaworska - język angielski PP
 • Justyna Karczewska - język angielski PP
 • Joanna Kościńska - matematyka PP
 • Oliwia Kowalewska - język angielski PP
 • Julia Maria Kozłowska - język angielski PP
 • Sebastian Kurt - język angielski PP
 • Dominika Michcińska - język angielski PP
 • Natalia Nąć - matematyka PP
 • Miłosz Niścigorski - język angielski PP
 • Adam Przybyszewski - matematyka PP
 • Aleksandra Roman - matematyka PP
 • Gabriela Szczepańska - język angielski PP
 • Mateusz Szempliński - język angielski PP

Do sesji poprawkowej w liceum może przystąpić 13 zdających, zaś w technikum 5 zdających. Już dziś zapraszamy na warsztaty maturalne poświęcone analizie i omówieniu czerwcowego arkusza. Zajęcia odbędą się pod koniec sierpnia - dokładny termin zostanie ustalony niebawem.

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.